Hek en van Loon neemt uw privacy serieus. Wij vragen u daarom het volgende door te lezen. Hierin krijgt u nadere informatie over ons privacybeleid.

De strekking van dit privacybeleid

Dit beleid regelt hoe Hek en van Loon omgaat met persoonlijke informatie die Hek en van Loon verzamelt en ontvangt, waaronder begrepen informatie met betrekking tot het gebruik van producten en diensten van Hek en van Loon in het verleden. Onze definitie van persoonlijke informatie is: “gegevens over u of uw onderneming die niet op andere wijze openbaar beschikbaar zijn.” Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van ondernemingen die geen eigendom van Hek en van Loon zijn of waarover Hek en van Loon geen zeggenschap heeft. Noch op mensen die niet in dienst zijn van Hek en van Loon of die niet door Hek en van Loon worden gemanaged.

Informatieverzameling en -gebruik

Hek en van Loon kan persoonlijke of bedrijfsinformatie verzamelen op het moment dat u door Hek en van Loon verstrekte apparatuur in dienst neemt, diensten van ons afneemt, als u contact opneemt met medewerkers van Hek en van Loon. Hek en van Loon verzamelt informatie over uw transacties en interacties met ons, waaronder informatie over uw gebruik van de producten en diensten die wij aanbieden. Hek en van Loon maakt gebruik van deze informatie voor de volgende algemene doelen: het op maat aanbieden van reclame-uitingen, het voldoen aan uw verzoeken om producten en diensten, het verbeteren van onze diensten, het opnemen van contact met u en het uitvoeren van onderzoek.

Informatie delen en bekend maken

Persoonlijke informatie over u of over uw bedrijf wordt door Hek en van Loon niet verhuurd of verkocht aan, noch gedeeld met, andere mensen of niet-gelieerde bedrijven, behalve voor het leveren van producten of diensten waarom u verzocht hebt, met uw toestemming of onder de volgende omstandigheden:

In reactie op gerechtelijke bevelen of processen, of voor het vestigen of uitoefenen van onze wettelijke rechten of om onszelf te verdedigen tegen rechtsvorderingen.
Als wij van oordeel zijn dat het noodzakelijk is informatie te delen in het kader van onderzoek, preventie of tot handelen over te gaan met betrekking tot onwettige activiteiten, vermoedens van fraude, situaties die potentieel gevaarlijk kunnen zijn voor de fysieke veiligheid van mensen of als dit anderszins bij wet vereist is.
Als Hek en van Loon wordt overgenomen door of fuseert met een andere onderneming. In dit geval stelt Hek en van Loon u op de hoogte alvorens informatie over u over te dragen en wordt er een ander privacybeleid van kracht.
Als bepaalde communicatie afkomstig van Hek en van Loon, zoals serviceaankondigingen en administratieve berichtgeving, aan u wordt gezonden.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Wij maken persoonlijke informatie over u alleen beschikbaar aan werknemers waarvan wij denken dat zij redelijkerwijs de beschikking moeten kunnen hebben over die informatie om producten of diensten aan u te leveren of om hun werk te doen.

Wijzigingen van dit privacybeleid

Hek en van Loon kan dit beleid aanpassen. Als er zich aanmerkelijke wijzingen voordoen in de manier waarop wij persoonlijke informatie behandelen, stellen wij u daarvan op de hoogte via een kennisgeving aan het e-mailadres dat u als hoofdadres hebt opgegeven tijdens het aankopen van een product of dienst van Hek en van Loon of aan uw postadres.

Vragen en opmerkingen

Eventuele vragen of opmerkingen kunt u per e-mail doorgeven aan: info@hekenvanloon.nl